ศูนย์นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ จังหวัดฉะเชิงเทรา
Environment Innovation Center (ENIC)

ฉะเชิงเทรา หนึ่งในสามจังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ดำเนินโครงการฉะเชิงเทรา เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว น่าลงทุน ขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะยกระดับแปดริ้วสู่เมืองที่สะดวกสบาย น่าอยู่ ประชาชนมีความสุข มั่งคั่ง และยั่งยืน มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระดับจังหวัด ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมกำหนดเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของเมือง โดยมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
100,740
ผู้เข้าชม
ประชาสัมพันธ์ Line OA
Our suite of developer-friendly products and services help you build, secure, and deliver enterprise-grade apps in less time — for any platform.
กลุ่มความร่วมมือ

We build technologies that help people create their own applications,
speed up development speed, save times and grow their businesses.

Partner Logo
Partner Logo
Partner Logo
Partner Logo
Partner Logo