บลูเทค
จำนวนค่าที่ตรวจวัด
16 ค่า
ค่าเฉลี่ย PM2.5 (24 ชั่วโมง)
16.41 ug/m³
ค่าเฉลี่ย PM10 (24 ชั่วโมง)
29.08 ug/m³
อุณหภูมิเฉลี่ย (24 ชั่วโมง)
28.87 ug/m³
PM2.5 ต่ำสุด
2.35 ug/m³
PM2.5 สูงสุด
204.71 ug/m³
PM10 ต่ำสุด
6.66 ug/m³
PM10 สูงสุด
649.08 ug/m³

29 พฤษภาคม 2566, 05:00

คำแนะนำ PM 2.5 ปัจจุบัน

คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

PM 2.5 16.69 ug/m3

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน

PM 10 27.73 ug/m3

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน

TSP 41.12 ug/m3

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน

Temp 27.08 °C

อุณหภูมิ

RH 89.09 %

ความชื้น

O3 2.06 ppb

โอโซน

CO 0.05 ppm

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

NO2 20.46 ppb

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

NO 11.79 ppb

ไนตริกออกไซด์

NOx 32.25 ppb

ออกไซด์ของไนโตรเจน

SO2 0.44 ppb

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

BP 753.47 mmHg

ความดันบรรยากาศ

Solar -0.79 W/m2

ปริมาณรังสีจากดวงอาทิตย์

Rain 0.00 mm

ปริมาณน้ำฝน

กราฟแสดงสถิติ คุณภาพอากาศ (PM 2.5)

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
เริ่มมีผลกระทบ
มีผลกระทบ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
เริ่มมีผลกระทบ
มีผลกระทบ