สวนสุขภาพ หมู่ 4 (อยู่ระหว่างการติดตั้ง)
จำนวนค่าที่ตรวจวัด
4 ค่า
ค่าเฉลี่ย PM2.5 (24 ชั่วโมง)
0.00 ug/m³
ค่าเฉลี่ย PM10 (24 ชั่วโมง)
0.00 ug/m³
อุณหภูมิเฉลี่ย (24 ชั่วโมง)
0.00 ug/m³
PM2.5 ต่ำสุด
0.00 ug/m³
PM2.5 สูงสุด
0.00 ug/m³
PM10 ต่ำสุด
0.00 ug/m³
PM10 สูงสุด
0.00 ug/m³

10 มีนาคม 2566, 00:10

PM 2.5 N/A ug/m3

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน

PM 10 N/A ug/m3

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน

TSP N/A ug/m3

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน

Temp N/A °C

อุณหภูมิ

กราฟแสดงสถิติ คุณภาพอากาศ (PM 2.5)

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
เริ่มมีผลกระทบ
มีผลกระทบ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
เริ่มมีผลกระทบ
มีผลกระทบ