คุณภาพน้ำ : ท่าข้าม
จำนวนค่าที่ตรวจวัด
4 ค่า
ค่าเฉลี่ย PH (24 ชั่วโมง)
0.00
ค่าเฉลี่ย ออกซิเจนในน้ำ (24 ชั่วโมง)
0.00 % SAT
อุณหภูมิเฉลี่ย (24 ชั่วโมง)
0.00 °C

จุดตรวจวัด : ท่าข้าม คุณภาพน้ำ 24 Jan 2024, 14:20

Ph N/A

กรด-ด่าง

Do N/A

ออกซิเจนในน้ำ

Conductivity N/A

ความนำไฟฟ้า 25 °C

Temp N/A

อุณหภูมิ

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
เริ่มมีผลกระทบ
มีผลกระทบ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
เริ่มมีผลกระทบ
มีผลกระทบ