ท่าข้าม (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
จำนวนค่าที่ตรวจวัด
4 ค่า
ค่าเฉลี่ย PH (24 ชั่วโมง)
0.00
ค่าเฉลี่ย ออกซิเจนในน้ำ (24 ชั่วโมง)
0.00 % SAT
อุณหภูมิเฉลี่ย (24 ชั่วโมง)
0.00 °C

จุดตรวจวัด : ท่าข้าม (อยู่ระหว่างปรับปรุง) คุณภาพน้ำ 30 Mar 2023, 17:20

pH N/A

กรด-ด่าง

DO N/A mg/l

ออกซิเจนในน้ำ

Conduct N/A μS/cm

ความนำไฟฟ้า 25 °C

Temp N/A °C

อุณหภูมิ

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
เริ่มมีผลกระทบ
มีผลกระทบ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
เริ่มมีผลกระทบ
มีผลกระทบ