คุณภาพน้ำ : ที่ว่าการอำเภอบางปะกง
จำนวนค่าที่ตรวจวัด
9 ค่า
ค่าเฉลี่ย PH (24 ชั่วโมง)
0.00
ค่าเฉลี่ย ออกซิเจนในน้ำ (24 ชั่วโมง)
0.00 mg/l
อุณหภูมิเฉลี่ย (24 ชั่วโมง)
0.00 °C

จุดตรวจวัด : ที่ว่าการอำเภอบางปะกง คุณภาพน้ำ 05 Jun 2024, 15:30

Ph N/A

กรด-ด่าง

Do N/A

ออกซิเจนในน้ำ

Turbidity N/A

ความขุ่น

Conductivity N/A

ความนำไฟฟ้า 25 °C

Temp N/A

อุณหภูมิ

Bod N/A

ปริมาณออกซิเจนที่จุลชีพใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์

Cod N/A

ปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์

Tss N/A

ของแข็งที่ไม่ละลายน้ำ

Coc N/A

โคลิฟอร์ม

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
เริ่มมีผลกระทบ
มีผลกระทบ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
เริ่มมีผลกระทบ
มีผลกระทบ