ที่ว่าการอำเภอบางปะกง
จำนวนค่าที่ตรวจวัด
10 ค่า
ค่าเฉลี่ย PH (24 ชั่วโมง)
7.26
ค่าเฉลี่ย ออกซิเจนในน้ำ (24 ชั่วโมง)
1.74 mg/l
อุณหภูมิเฉลี่ย (24 ชั่วโมง)
32.49 °C

จุดตรวจวัด : ที่ว่าการอำเภอบางปะกง คุณภาพน้ำ 29 May 2023, 05:50

pH 7.30

กรด-ด่าง

DO 1.00 mg/l

ออกซิเจนในน้ำ

Turbidity 6.00 NTU

ความขุ่น

Conduct 41,580.00 μS/cm

ความนำไฟฟ้า 25 °C

Temp 32.60 °C

อุณหภูมิ

Water Level 1.86 ม.รทก

ระดับน้ำ

BOD 4.40 mg/l

ปริมาณออกซิเจนที่จุลชีพใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์

COD 38.30 mg/l

ปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์

TSS 19.00 mg/l

ของแข็งที่ไม่ละลายน้ำ

Coliform 2,278.00 MPN/100ml

โคลิฟอร์ม

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
เริ่มมีผลกระทบ
มีผลกระทบ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
เริ่มมีผลกระทบ
มีผลกระทบ