คุณภาพน้ำ : คลองพานทอง
จำนวนค่าที่ตรวจวัด
9 ค่า
ค่าเฉลี่ย PH (24 ชั่วโมง)
0.00
ค่าเฉลี่ย ออกซิเจนในน้ำ (24 ชั่วโมง)
0.00 mg/l
อุณหภูมิเฉลี่ย (24 ชั่วโมง)
0.00 °C

จุดตรวจวัด : คลองพานทอง คุณภาพน้ำ 04 Jun 2024, 20:00

Ph 7.00

กรด-ด่าง

Do 0.20

ออกซิเจนในน้ำ

Turbidity 100.00

ความขุ่น

Conductivity 996.00

ความนำไฟฟ้า 25 °C

Temp 31.30

อุณหภูมิ

Bod N/A

ปริมาณออกซิเจนที่จุลชีพใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์

Cod N/A

ปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์

Tss 31.00

ของแข็งที่ไม่ละลายน้ำ

Coc N/A

โคลิฟอร์ม

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
เริ่มมีผลกระทบ
มีผลกระทบ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
เริ่มมีผลกระทบ
มีผลกระทบ