คลองพานทอง
จำนวนค่าที่ตรวจวัด
9 ค่า
ค่าเฉลี่ย PH (24 ชั่วโมง)
7.25
ค่าเฉลี่ย ออกซิเจนในน้ำ (24 ชั่วโมง)
0.10 mg/l
อุณหภูมิเฉลี่ย (24 ชั่วโมง)
30.42 °C

จุดตรวจวัด : คลองพานทอง คุณภาพน้ำ 29 May 2023, 06:20

pH 7.20

กรด-ด่าง

DO 0.10 mg/l

ออกซิเจนในน้ำ

Turbidity 190.00 NTU

ความขุ่น

Conduct 1,859.00 μS/cm

ความนำไฟฟ้า 25 °C

Temp 29.50 °C

อุณหภูมิ

BOD 3.60 mg/l

ปริมาณออกซิเจนที่จุลชีพใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์

COD 30.80 mg/l

ปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์

TSS 60.00 mg/l

ของแข็งที่ไม่ละลายน้ำ

Coliform 1,032.00 MPN/100ml

โคลิฟอร์ม

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
เริ่มมีผลกระทบ
มีผลกระทบ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
เริ่มมีผลกระทบ
มีผลกระทบ